ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1 Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ του Πελάτη και της Prootzos Online, που εφεξής θα αναφέρεται επίσης ως “εμείς/εμάς”. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος όλων των συμβάσεων με τον Πελάτη. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν επίσης για μελλοντικές υπηρεσίες και προσφορές, ακόμη και αν ο Πελάτης δεν συμφωνήσει ξανά με αυτούς ξεχωριστά.

1.2 Οι όροι και οι προϋποθέσεις των πελατών μας ή τρίτων δεν ισχύουν και δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης, ακόμη και αν δεν διαφωνούμε ξεχωριστά για την εφαρμογή τους σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

1.3 Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις, τις Πολιτικές Συστήματος και τις τιμές μας, ειδοποιώντας εκ των προτέρων τον Πελάτη μέσω του λογαριασμού πελάτη του ή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email που ο Πελάτης εισάγει στα στοιχεία επικοινωνίας του.

1.4. Οι προϋποθέσεις και οι πολιτικές που αναφέρονται στο προοίμιο ισχύουν με τη σειρά προτεραιότητας όπως αναφέρονται παραπάνω.

1.5. Οι υπάλληλοί μας και τρίτοι που τους ανατέθηκαν παραγγελίες δεν εξουσιοδοτούνται να συνάπτουν προφορικές συμφωνίες ή να παρέχουν προφορικές εγγυήσεις ή δεσμεύσεις στον Πελάτη.

1.6. Εάν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι τα ονόματα χώρου (domain names), ισχύουν επίσης οι αντίστοιχοι όροι και προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://prootzos.gr/legal/domain-terms/.

2. ΣΥΝΑΨΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Η σύμβαση συνάπτεται όταν ο Πελάτης υποβάλλει την παραγγελία του και αποδεχόμαστε την παραγγελία του σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 2.4 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

2.2. Οι προσφορές μας υπόκεινται σε αλλαγές και δεν είναι δεσμευτικές. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές και άλλες αλλαγές στο πλαίσιο του εύλογου.

2.3. Ο Πελάτης δηλώνει ότι τα δεδομένα που παρείχε στον λογαριασμό πελάτη του είναι σωστά και πλήρη και θα μας ειδοποιήσει εγγράφως για τυχόν αλλαγές σχετικά με το θέμα αυτό εντός 14 ημερών το πολύ. Ο Πελάτης υποχρεούται να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για την ορθότητα των δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

2.4. Ο Πελάτης συνάπτει μια δεσμευτική σύμβαση με την τοποθέτηση της παραγγελίας και αποδεχόμενος αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Δικαιούμαστε να αποδεχθούμε ή να απορρίψουμε τη σύμβαση στην παραγγελία του Πελάτη εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Επιβεβαιώνοντας απλώς ότι λάβαμε την παραγγελία του Πελάτη, δεν δεσμευόμαστε να αποδεχθούμε την παραγγελία του και τη σύμβαση που περιέχει.

2.5. Οι συμβάσεις συνάπτονται για απεριόριστο χρονικό διάστημα εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

2.6. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί από οποιοδήποτε μέρος με προειδοποίηση 30 ημερών μέχρι το τέλος του μήνα, χωρίς να διευκρινίζονται οι λόγοι. Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές περίοδοι ειδοποίησης για τους Πελάτες ανάλογα με την περιγραφή των σχετικών υπηρεσιών. Η ειδοποίηση τερματισμού μπορεί να δοθεί σε μορφή κειμένου με επιστολή, φαξ, email ή μέσω του λογαριασμού του Πελάτη στην ασφαλή διεπαφή πελατών μας.

2.7. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη συμβατική σχέση χωρίς προειδοποίηση για καλό λόγο. Τέτοιος καλός λόγος θεωρείται ότι υπάρχει, μεταξύ άλλων λόγων, εάν ο Πελάτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του ή παραβιάζει άλλες σημαντικές υποχρεώσεις του πελάτη. Ένας επιπλέον σημαντικός λόγος που μπορεί να οδηγήσει στο κλείδωμα ή τον τερματισμό των υπηρεσιών ή του λογαριασμού του Πελάτη χωρίς προειδοποίηση είναι εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί περιεχόμενο που βλάπτει την κανονική συμπεριφορά λειτουργίας ή την ασφάλεια της υποδομής ή του προϊόντος μας ή παραβιάζει τις παραγράφους 8.1. – 8.3. των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

2.8. Εάν ο Πελάτης σκοπεύει να μεταβιβάσει τα συμβατικά του δικαιώματα και υποχρεώσεις σε τρίτο μέρος, τότε απαιτείται για το σκοπό αυτό η συγκατάθεσή μας. Ο Πελάτης πρέπει να υποβάλει γραπτώς το αίτημα μεταφοράς του. Είμαστε υποχρεωμένοι να επαληθεύσουμε τη νομιμότητα του εκχωρητή και την ταυτότητα του τρίτου μέρους.

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1. Το εύρος της συμβατικής υπηρεσίας βασίζεται στην περιγραφή του προϊόντος που ισχύει κατά τη στιγμή της παραγγελίας του Πελάτη και στις γραπτές συμφωνίες που προκύπτουν από αυτήν. Διατηρούμε το δικαίωμα, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση, να διακόψουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε δωρεάν ή να επιβάλουμε χρεώσεις για αυτές τις υπηρεσίες.

3.2. Εάν το αντικείμενο της συμβατικής σχέσης είναι η κατοχύρωση ονομάτων τομέα, είμαστε υποχρεωμένοι μόνο να κανονίσουμε την επιθυμητή εγγραφή τομέα. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη ούτε παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οι αρχές καταχώρισης τομέα θα εκχωρήσουν πραγματικά το όνομα τομέα που ζητά ο Πελάτης στην παραγγελία του. Ο Πελάτης δικαιούται να υποθέσει ότι θα του εκχωρηθεί πραγματικά το όνομα τομέα μόλις επιβεβαιώσουμε την εκχώρηση. Δεν ασκούμε καμία επιρροή στην καταχώρηση του ονόματος χώρου.

3.3. Αναλαμβάνουμε να καταβάλουμε οικονομικά εύλογες προσπάθειες για την επίτευξη μέσης ετήσιας διαθεσιμότητας δικτύου 99,9% στα κέντρα δεδομένων μας.

3.4. Οι περιορισμοί ισχύουν όπως περιγράφεται εδώ

3.5. Εάν η υπηρεσία περιλαμβάνει την εκχώρηση μιας διεύθυνσης IP, δεν πραγματοποιούμε έλεγχο μαύρης λίστα αυτής της διεύθυνσης IP και ο Πελάτης δεν έχει καμία αξίωση για μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την εκχωρηθείσα διεύθυνση IP του Πελάτη όταν είναι απαραίτητο με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση.

3.6. Εάν προσφέρουμε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που υπερβαίνουν την περιγραφή της υπηρεσίας, τότε τις τιμολογούμε ξεχωριστά.

4. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

4.1. Θα τιμολογήσουμε τον Πελάτη για οποιεσδήποτε συμβατικά δεσμευτικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τις ενημερωμένες τιμές που είναι ορατές στο www.prootzos.com, συν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας. Εάν η υπηρεσία αφορά προϊόντα που αποστέλλονται, η τιμή περιλαμβάνει ταχυδρομικά έξοδα και συσκευασία από τον καθορισμένο χώρο αποθήκευσης.

4.2. Ανάλογα με τη συμβατική συμφωνία, επεξεργαζόμαστε μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια τιμολόγια χρησιμοποιώντας τους συμφωνηθέντες τρόπους πληρωμής. Ο Πελάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας πληρωμών που χρησιμοποιεί για την πληρωμή του τιμολογίου του.

4.3. Εάν επιτρέψουμε στον Πελάτη να πραγματοποιήσει καθυστερημένη πληρωμή, διατηρούμε το δικαίωμα, ακόμη και χωρίς υπενθύμιση, να χρεώσουμε τόκους για την καθυστερημένη πληρωμή που ξεκινά από την ημερομηνία λήξης.

4.4. Ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει όλα τα τέλη και τους φόρους που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας ή από τρίτα μέρη που ορίζονται από τον Πελάτη. Η τιμολόγηση γίνεται δωρεάν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Υπάρχουν αντίστοιχα τέλη για ταχυδρομική παράδοση.

4.5. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με οποιονδήποτε ισχύοντα κανονισμό ελέγχου εξαγωγών και εισαγωγών, ιδίως με τους κανονισμούς των ΗΠΑ καθώς και με όλους τους άλλους σχετικούς κανονισμούς.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1. Ο Πελάτης έχει πλήρη και αποκλειστικά δικαιώματα διαχειριστή για όλα τα προϊόντα υπηρεσιών root και cloud server. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την ασφάλιση αυτών των προϊόντων με δική του δαπάνη και ευθύνη.

5.2. Ο Πελάτης, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, υποχρεούται να ρυθμίζει και να διαχειρίζεται τους διακομιστές του με τέτοιο τρόπο που να μην θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δικτύων, των διακομιστών και των δεδομένων τρίτων. Ειδικότερα, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των διακομιστών για επιθέσεις (d)DOS ή η εκτέλεση ανοιχτών αναμεταδοτών αλληλογραφίας ή άλλων συστημάτων που είναι ικανά να εκτελέσουν αυτές τις ενέργειες. Εάν ο Πελάτης παραβιάσει αυτή τη συμφωνία, διατηρούμε το δικαίωμα – χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση – να κλειδώσουμε τον διακομιστή και να τερματίσουμε τη σύμβαση χωρίς προειδοποίηση.

5.3. Για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες διαχειριζόμενων διακομιστών, παραχωρούμε στον Πελάτη μόνο βασικά δικαιώματα χρήσης. Παρακολουθούμε αυτούς τους διακομιστές 24 ώρες την ημέρα για διακοπές στην υπηρεσία και παρέχουμε υποστήριξη πελατών δωρεάν για απλές υπηρεσίες. Για πιο εκτεταμένες υπηρεσίες διάρκειας 15 λεπτών ή περισσότερων, χρεώνουμε ένα πάγιο τέλος υπηρεσιών που υπόκειται σε προηγούμενη συμφωνία με τον Πελάτη.

5.4. Ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες με τον κατάλληλο τρόπο και να απέχει από καταχρηστικές και παράνομες ενέργειες.

5.5. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία τακτικών αντιγράφων ασφαλείας (αντίγραφα ασφαλείας) των δεδομένων του. τα αντίγραφα ασφαλείας θα πρέπει να αποθηκεύονται εκτός του διακομιστή που παρέχεται από εμάς. Εάν τα δεδομένα μεταδίδονται σε εμάς στους διακομιστές του Πελάτη, ο Πελάτης υποχρεούται να δημιουργεί τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας δεδομένων πριν από οποιαδήποτε αλλαγή κάνει για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου μέρους. Εάν παρόλα αυτά υπάρξει απώλεια δεδομένων, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να μας μεταφέρει ξανά τα σχετικά αρχεία δεδομένων δωρεάν ή να επαναφέρει ο ίδιος τα δεδομένα.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον GDPR. Ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες, η οποία είναι διαθέσιμη στην παρακάτω διεύθυνση https://prootzos.gr/legal/privacy-policy/

6.2. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί επίσης να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τρίτων με τις υπηρεσίες μας, ο Πελάτης παραμένει μόνος του υπεύθυνος κατά την έννοια της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Επεξεργαζόμαστε μόνο προσωπικά δεδομένα ως υπεύθυνος επεξεργασίας παραγγελιών σύμφωνα με το άρθρο. 28 GDPR εάν ο Πελάτης συνάψει σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών μαζί μας. Αυτή η σύμβαση διεκπεραίωσης παραγγελιών δεν συνάπτεται αυτόματα. Μπορούμε να προσφέρουμε στον Πελάτη τη δυνατότητα να συνάψει σύμβαση για διεκπεραίωση παραγγελιών μέσω του λογαριασμού του Πελάτη, εάν είναι απαραίτητο, ο οποίος συμπληρώνεται από τυπικές συμβατικές ρήτρες της ΕΕ, εάν ο Πελάτης παραγγείλει προϊόντα που βρίσκονται σε τρίτη χώρα.

6.3. Με το παρόν προειδοποιούμε τον Πελάτη ότι γενικά δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε αν ο Πελάτης επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να μας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, ιδίως εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα τρίτων, για ποιο σκοπό υφίστανται επεξεργασία αυτά τα δεδομένα και σε ποιες κατηγορίες θα εκχωρηθούν τα προσωπικά δεδομένα και τα υποκείμενα των δεδομένων. Ελλείψει σύμβασης για την επεξεργασία παραγγελιών με τις απαραίτητες πληροφορίες από τον Πελάτη, υποθέτουμε ότι ο Πελάτης δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τρίτων χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, επομένως δεν θα λάβουμε κανένα μέτρο σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

6.4. Με το παρόν προειδοποιούμε τον Πελάτη ότι, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης της τεχνολογίας, δεν υπάρχει ακόμη μια ολοκληρωμένη μορφή προστασίας για τη μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την ασφάλεια όλων των δεδομένων που αποθηκεύει σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα του.

7. ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

7.1. Ο Πελάτης δικαιούται να παραχωρήσει σε τρίτους συμβατικό όρο χρήσης για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παραγγέλνει ο Πελάτης από την Prootzos. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης παραμένει ωστόσο ο μοναδικός συμβατικός εταίρος. Ο Πελάτης εξακολουθεί να είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις συμβατικές συμφωνίες μεταξύ μας και του Πελάτη.

7.2. Εάν ο Πελάτης μεταβιβάσει τα δικαιώματα χρήσης των υπηρεσιών του στο Prootzos σε τρίτους, ο Πελάτης υποχρεούται κατά τη στιγμή της μεταβίβασης να διασφαλίσει ότι τηρούνται όλες οι νομικές και συμβατικές διατάξεις. Αυτό ισχύει για τυχόν αλλαγές που απαιτούν τη συνεργασία τρίτου μέρους.

7.3. Εάν το τρίτο μέρος παραβιάζει τις συμβατικές υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση συνεργασίας, εάν τα δεδομένα που παρέχονται από το τρίτο μέρος είναι εσφαλμένα ή ελλιπή ή εάν προκύψουν άλλα προβλήματα με την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήστη σε τρίτους, ο Πελάτης αναλαμβάνει πλήρως ευθύνη για όλες τις προκύπτουσες ζημίες και, επιπλέον, μας αποζημιώνει από όλες τις αξιώσεις που διατυπώνονται εναντίον μας από το τρίτο μέρος ή άλλους.

8. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

8.1. The Customer is obligated to check and comply with the legal provisions arising from the use of the contractually agreed services, in particular the Telecommunications Act, the Telemedia Act, as well as national and international industrial and intellectual property rights, personal rights, and the requirements of competition and data protection laws on their own. Ο Πελάτης μας αποζημιώνει για όλες τις αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από παραβάσεις αυτών των υποχρεώσεων.

8.2. Ο Πελάτης υποχρεούται να μην δημοσιεύει περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή με άλλο τρόπο παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα, αλλά δεν περιορίζεται σε, πορνογραφικό ή άσεμνο υλικό, εξτρεμιστικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο που προσβάλλει την κοινή αξιοπρέπεια, τον τζόγο, υλικό που θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ηθική των παιδιών ή των νέων ή να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (πνευματικά δικαιώματα, όνομα δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών σημάτων και δικαιώματα προστασίας δεδομένων). Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη δημοσίευση δυσφημιστικού περιεχομένου, προσβολών ή απαξίωσης προσώπων ή ομάδων προσώπων.

8.3. Η αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας απαγορεύεται. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως την αποστολή μη εξουσιοδοτημένης, αυτόκλητης διαφήμισης σε τρίτους. Κατά την αποστολή email, απαγορεύεται επίσης η παροχή ψευδών δεδομένων αποστολέα ή η απόκρυψη της ταυτότητας του αποστολέα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η λειτουργία εφαρμογών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων παραμένει απαγορευμένη. Αυτά περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, εξόρυξη, καλλιέργεια και σχεδίαση κρυπτονομισμάτων. Έχουμε το δικαίωμα να κλειδώσουμε την πρόσβαση του Πελάτη στις υπηρεσίες ή το λογαριασμό του στο Prootzos σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

8.4. Εάν αντιληφθούμε παράνομες δραστηριότητες, είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να απαιτήσουμε από τον Πελάτη να αφαιρέσει αμέσως το περιεχόμενο που παραβιάζει και έχουμε το δικαίωμα να μπλοκάρουμε την πρόσβαση του Πελάτη στις υπηρεσίες ή το λογαριασμό του Πελάτη στο Prootzos.

9. ΕΥΘΥΝΗ

9.1. Ο Πελάτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Prootzos με δική του ευθύνη. Είμαστε υπεύθυνοι για έμμεσες ζημίες σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας, αλλά όχι για απώλεια κέρδους. Είμαστε υπεύθυνοι για υπαίτιες παραβάσεις που δεν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση για την προβλέψιμη ζημιά που είναι τυπική για αυτόν τον τύπο σύμβασης, έως το 100 % κατ’ ανώτατο όριο της τιμής για τη μηνιαία ενοικίαση προϊόντος του Πελάτη.

9.2. Εάν ο Πελάτης παραβιάσει τις υποχρεώσεις περιεχομένου που αναφέρονται στην Ενότητα 8 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ιδίως όσον αφορά τις νομικές απαγορεύσεις και τις παραβιάσεις ευπρέπειας, ο Πελάτης ευθύνεται απέναντί μας για αποζημίωση για όλες τις άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών απωλειών. Περαιτέρω, ο Πελάτης υποχρεούται να μας αποζημιώσει έναντι αξιώσεων τρίτων – ανεξάρτητα από τη νομική βάση – που προκύπτουν από τον Πελάτη ή από τρίτα μέρη που έχουν ορίστει από αυτόν. Η υποχρέωση αποζημίωσης περιλαμβάνει επίσης όλα τα νομικά έξοδα.

10. ΕΓΓΥΗΣΗ

Εάν η υπηρεσία αποτελείται από αγαθά που παραδίδονται ταχυδρομικώς, ισχύει μια περίοδος παραγραφής 12 μηνών μετά την παράδοση για αξιώσεις για ελαττώματα. Εάν η υπηρεσία συνίσταται στην παράδοση μεταχειρισμένων αγαθών, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα. Η προθεσμία παραγραφής ισχύει επίσης για αξιώσεις για αποζημίωση σε περίπτωση εκούσιας και βαριάς αμέλειας καθώς και σε περίπτωση τραυματισμού στη ζωή, τα μέλη και την υγεία που είναι αποτέλεσμα εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παράβασης υποχρέωσης του χρήστη.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

Ο Πελάτης μας παραχωρεί διακιαωμα επισχεσης σε εξοπλισμό που έχει εγκαταστήσει ο Πελάτης ή από τρίτους στο κέντρο δεδομένων για την προστασία τυχόν εκκρεμών οφειλών που προκύπτουν από τη συμβατική σχέση. Δικαιούμαστε να επιβάλουμε το εμπράγματο δικαίωμα μας, αφού ενημερώσουμε τον πελάτη για τις εκκρεμείς οφειλές του, εάν ο Πελάτης δεν τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμείς οφειλές εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης. Τυχόν πλεονάσματα που δημιουργούνται από την πώληση του εξοπλισμου του Πελάτη, καταβάλλονται στον Πελάτη.

12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

12.1. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών από τη σύναψη της σύμβασης χωρίς να αιτιολογήσει. Για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης της παρούσας σύμβασης, ο Πελάτης υποχρεούται να μας ειδοποιήσει, Prootzos Online, οδός Καρκαβίτσα. 46, 27131, τηλ.: +30 6949975890, email: contact@prootzos.com μέσω σαφούς δήλωσης (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικά, φαξ, email ή μέσω του λογαριασμού του Πελάτη στην ασφαλή διαδικτυακή διεπαφή διαχείρισης) του Πελάτη απόφαση για ακύρωση αυτής της σύμβασης. Ο Πελάτης είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει το πρότυπο ακύρωσης για το σκοπό αυτό, αν και δεν είναι υποχρεωτικό. Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ακύρωσης, αρκεί ο Πελάτης να στείλει μια σαφώς διατυπωμένη ειδοποίηση ότι επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του ακύρωσης πριν από την προθεσμία ακύρωσης.

12.2. Διαδικασία ακύρωσης Εάν ο Πελάτης ακυρώσει αυτή τη σύμβαση, θα επιστρέψουμε αμέσως ή το αργότερο δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης ακύρωσης αυτής της σύμβασης, όλες τις πληρωμές που λάβαμε από τον Πελάτη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (με εξαίρεση τις πρόσθετες χρεώσεις που προκύπτουν από την επιλογή ενός τύπου παράδοσης από τον Πελάτη εκτός από την τυπική κανονική μας παράδοση χαμηλού κόστους). Αυτή η επιστροφή χρημάτων θα χρησιμοποιεί τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνήσουμε από κοινού διαφορετικά. Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο Πελάτης με χρεώσεις για αυτή την επιστροφή χρημάτων.

Εάν το ακυρωμένο είδος είναι μια υπηρεσία που έχει ήδη ξεκινήσει τη στιγμή της ακύρωσης, θα τιμολογήσουμε τον Πελάτη για το αντίστοιχο ποσό αναλογικά.

12.3. Η φόρμα ακύρωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://prootzos.com/legal/withdrawal/

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια πλατφόρμα για την εξωδικαστική ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ODR), η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr. Δεν είμαστε ούτε πρόθυμοι ούτε υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ

14.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και η συμβατική σχέση μεταξύ εμάς και του Πελάτη διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών και του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου.

14.2. Ο διεθνής και αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από αυτή τη συμβατική σχέση είναι η καταστατική μας έδρα στον Πύργο. Δικαιούμαστε, ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις να κινήσουμε νομικές διαδικασίες στην έδρα του Πελάτη. Οι κατ’ εξοχήν νομοθετικές διατάξεις, ιδίως σχετικά με την αποκλειστική δικαιοδοσία, παραμένουν ανεπηρέαστες.

14.3. Εάν οποιαδήποτε διάταξη είναι ή καταστεί άκυρη ή ανεφάρμοστη εν όλω ή εν μέρει, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Το ίδιο ισχύει εάν και στο βαθμό που αποκαλυφθεί παράλειψη στην παρούσα σύμβαση. Στη θέση της άκυρης ή ανεφάρμοστης διάταξης εφαρμόζεται κατάλληλη διάταξη η οποία, στο μέτρο του νομικά δυνατού, ανταποκρίνεται στο νόημα και τον σκοπό της άκυρης ή ανεφάρμοστης διάταξης ή στην εικαζόμενη πρόθεση των μερών, ακριβώς όπως αν είχαν εξετάσει το σημείο αυτό.

14.4 Οι παρόντες όροι χρήσης των υπηρεσιών Prootzos Online συντάσσονται σύμφωνα με την ελληνική ισχύουσα νομοθεσία, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το εφαρμοστέο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς συμφωνίες και ερμηνεύονται σύμφωνα με την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη των παραπάνω όρων χρήσης θεωρηθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων. Οι αντισυμβαλλόμενοι, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αρχές, θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικαταστήσουν τις άκυρες ή ακυρώσιμες διατάξεις ή όρους με άλλους κατάλληλους που προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρωτέων όρων ή διατάξεων.

14.5 Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της Prootzos Online πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.

14.6 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στις φόρμες που αποστέλλονται στο Prootzos Online είναι αληθή και ακριβή. Ο Πελάτης επίσης δεν παραβιάζει εν γνώσει του τα δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο Πελάτης δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.

14.7 Από τη χρήση των ιστοσελίδων της Prootzos Online, τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης συμφωνεί με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα σελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της Prootzos Online και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον η συγκατάθεσή τους και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των γραπτών όρων, εκφράζεται, επιβεβαιώνεται και δηλώνεται υπεύθυνα με το πάτημα του συνδέσμου “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης” ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε χρήση ή παραγγελία υπηρεσιών ή χρήση των ιστοσελίδων της Prootzos Online και θεωρείται η υπογραφή τους στο παρόν κείμενο.

14.8 Η Prootzos Online παρέχει στον Πελάτη λογισμικό τρίτων ανάλογα με την παραγγελθείσα υπηρεσία. Οι όροι χρήσης αυτών μπορεί να είναι διαφορετικοί από τους όρους χρήσης του Prootzos Online. Οι Ηλεκτρονικοί Πελάτες της Prootzos δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών χρήσης που αφορούν το λογισμικό τρίτων και πρέπει να τους αποδέχονται. Η παροχή και η προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Prootzos Online. Το Prootzos Online δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία του.

14.9 Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην Prootzos Online μέσω του διαδικτύου, εάν, και μόνο εάν, ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, ως περαιτέρω απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

14.10 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Πελάτη και της Prootzos Online, το ελληνικό δίκαιο θα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο και τα αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της εν λόγω διαφοράς θα είναι τα δικαστήρια του Πύργου Ηλείας. Η Prootzos Online έχει το δικαίωμα να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, αλλά με μεταγενέστερη ενημέρωση των Πελατών, τους Όρους Χρήσης της παρούσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.

14.11 Οι όροι που περιλαμβάνονται στο παρόν, αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ή διακανονισμό μεταξύ του Πελάτη και της Prootzos Online, προφορική, γραπτή ή άλλου τρόπου, συμπεριλαμβανομένης πιθανής δήλωσης από κάποιον εκπρόσωπο της Prootzos Online. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι μπορεί να υπάρχουν περαιτέρω όροι για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών.

Έκδοση 1.0.0 / Τελευταία ενημέρωση 5 Φεβρουαρίου 2022