Αρχή / Νομικά / Όροι & Προϋποθέσεις
Τελευταία αναθεώρηση: 22-01-2024 09:42:16

Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1 Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ του Πελάτη και της Prootzos Online, που στο εξής θα αναφέρεται επίσης ως «εμάς / εμείς». Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος όλων των συμβάσεων με τον Πελάτη. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν επίσης για μελλοντικές υπηρεσίες και προσφορές, ακόμη και αν ο Πελάτης δεν συμφωνήσει ξανά με αυτούς ξεχωριστά.

1.2 Οι όροι και οι προϋποθέσεις των πελατών μας ή τρίτων δεν ισχύουν και δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης, ακόμη και αν δεν αντιτασσόμαστε ξεχωριστά στην εφαρμογή τους σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

1.3 Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές των Όρων και Προϋποθέσεων, των Πολιτικών Συστήματος και των τιμών μας, ενημερώνοντας προηγουμένως τον Πελάτη μέσω του λογαριασμού του πελάτη ή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο Πελάτης εισάγει στα στοιχεία επικοινωνίας του.

1.4. Οι όροι και οι πολιτικές που αναφέρονται στο προοίμιο εφαρμόζονται με τη σειρά προτεραιότητας που αναφέρεται παραπάνω.

1.5. Οι υπάλληλοί μας και τα τρίτα μέρη που τους έχουν ανατεθεί, δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να προβαίνουν σε προφορικές συμφωνίες ή να παρέχουν προφορικές εγγυήσεις ή δεσμεύσεις στον Πελάτη.

1.6. Εάν τα domains αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ισχύουν επίσης οι αντίστοιχοι όροι και προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://prootzos.com/legal/domain-terms/.

2. ΣΥΝΑΨΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Η σύμβαση συνάπτεται όταν ο Πελάτης υποβάλλει την παραγγελία του και εμείς αποδεχόμαστε την παραγγελία του σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 2.4 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

2.2. Οι προσφορές μας υπόκεινται σε αλλαγές και είναι μη δεσμευτικές. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τεχνικές και άλλες αλλαγές εντός του πλαισίου του λογικού.

2.3. Ο Πελάτης δηλώνει ότι τα δεδομένα που έχει παράσχει στον λογαριασμό πελάτη του είναι ορθά και πλήρη και οφείλει να μας ενημερώσει εγγράφως για τυχόν αλλαγές στο θέμα αυτό το αργότερο εντός 14 ημερών. Ο Πελάτης υποχρεούται να αποδεικνύει την ορθότητα των δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

2.4. Ο Πελάτης συνάπτει δεσμευτική σύμβαση με την τοποθέτηση της παραγγελίας και την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Έχουμε το δικαίωμα να αποδεχτούμε ή να απορρίψουμε τη σύμβαση στην παραγγελία του Πελάτη εντός περιόδου 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Με την απλή επιβεβαίωση ότι έχουμε λάβει την παραγγελία του Πελάτη, δεν δεσμευόμαστε να αποδεχτούμε την παραγγελία του και τη σύμβαση που περιέχει.

2.5. Οι συμβάσεις συνάπτονται για απεριόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

2.6. Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη με προθεσμία 30 ημερών μέχρι το τέλος του μήνα, χωρίς να αναφερθούν οι λόγοι. Για τους Πελάτες ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές περίοδοι προειδοποίησης ανάλογα με την περιγραφή των σχετικών υπηρεσιών. Η ειδοποίηση τερματισμού μπορεί να δοθεί σε μορφή κειμένου με επιστολή, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω του λογαριασμού του Πελάτη στην ασφαλή διεπαφή πελατών μας.

2.7. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη συμβατική σχέση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. Τέτοιος σοβαρός λόγος θεωρείται ότι συντρέχει, μεταξύ άλλων, εάν ο Πελάτης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις πληρωμής του ή παραβιάζει άλλες σημαντικές υποχρεώσεις του πελάτη. Ένας επιπλέον σημαντικός λόγος που μπορεί να οδηγήσει στο κλείδωμα ή τον τερματισμό των υπηρεσιών ή του λογαριασμού του Πελάτη χωρίς προειδοποίηση είναι εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί περιεχόμενο που βλάπτει την κανονική συμπεριφορά λειτουργίας ή την ασφάλεια της υποδομής ή του προϊόντος μας ή παραβιάζει τις παραγράφους 8.1 – 8.3 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

2.8. Εάν ο Πελάτης σκοπεύει να μεταβιβάσει τα συμβατικά του δικαιώματα και υποχρεώσεις σε τρίτους, τότε απαιτείται η συγκατάθεσή μας προς επίτευξη αυτού του σκοπού. Ο Πελάτης πρέπει να υποβάλει το αίτημά του για μεταφορά εγγράφως. Είμαστε υποχρεωμένοι να επαληθεύσουμε τη νομιμότητα του μεταβιβάζοντος και την ταυτότητα του τρίτου μέρους.

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1. Το πεδίο εφαρμογής της συμβατικής υπηρεσίας βασίζεται στην περιγραφή του προϊόντος που ισχύει κατά τη στιγμή της παραγγελίας του Πελάτη και στις γραπτές συμφωνίες που απορρέουν από αυτήν. Διατηρούμε το δικαίωμα, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση, να διακόψουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε δωρεάν ή να καθιερώσουμε τέλη για τις υπηρεσίες αυτές.

3.2. Εάν το αντικείμενο της συμβατικής σχέσης είναι η καταχώριση domain names, είμαστε υποχρεωμένοι μόνο να κανονίσουμε την επιθυμητή καταχώριση domain. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οι αρχές καταχώρισης domain θα εκχωρήσουν πράγματι το όνομα domain που ζητά ο Πελάτης στην παραγγελία του. Ο Πελάτης δικαιούται να υποθέσει ότι θα του εκχωρηθεί πράγματι το domain name μόλις επιβεβαιώσουμε την εκχώρηση. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην εκχώρηση του domain.

3.3. Δεσμευόμαστε να καταβάλλουμε οικονομικά εύλογες προσπάθειες για να επιτύχουμε μέση ετήσια διαθεσιμότητα δικτύου 99,9% στα κέντρα δεδομένων μας.

3.4. Ισχύουν οι περιορισμοί που περιγράφονται εδώ

3.5. Εάν η υπηρεσία περιλαμβάνει την εκχώρηση μιας διεύθυνσης IP, δεν πραγματοποιούμε έλεγχο μαύρης λίστας αυτής της διεύθυνσης IP και ο Πελάτης δεν έχει καμία αξίωση για μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τη διεύθυνση IP του Πελάτη, όταν είναι απαραίτητο, με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση.

3.6. Εάν προσφέρουμε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που υπερβαίνουν την περιγραφή της υπηρεσίας, τότε τις τιμολογούμε ξεχωριστά.

4. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

4.1. Θα τιμολογήσουμε τον Πελάτη για οποιεσδήποτε συμβατικά δεσμευτικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τις ενημερωμένες τιμές που είναι ορατές στο www.prootzos.com, συν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας. Εάν η υπηρεσία αφορά αγαθά που αποστέλλονται, η τιμή περιλαμβάνει τα ταχυδρομικά τέλη και τη συσκευασία από τον καθορισμένο τόπο αποθήκευσης.

4.2. Ανάλογα με τη συμβατική συμφωνία, διεκπεραιώνουμε μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια, διετή ή τριετή τιμολόγια χρησιμοποιώντας τα συμφωνηθέντα μέσα πληρωμής. Ο Πελάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας πληρωμών που χρησιμοποιεί για την εξόφληση του τιμολογίου του.

4.3. Εάν επιτρέψουμε στον Πελάτη να προβεί σε καθυστερημένη πληρωμή, διατηρούμε το δικαίωμα, ακόμη και χωρίς υπενθύμιση, να χρεώσουμε τόκους για την καθυστερημένη πληρωμή, αρχής γενομένης από την ημερομηνία λήξης.

4.4. Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει όλα τα τέλη και τους φόρους που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας ή από τα τρίτα μέρη που έχει υποδείξει ο Πελάτης. Η χρέωση γίνεται δωρεάν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Υπάρχουν αντίστοιχες χρεώσεις για την ταχυδρομική παράδοση.

4.5. Ο Πελάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών και εισαγωγών, ιδίως τους κανονισμούς των ΗΠΑ, καθώς και όλους τους άλλους σχετικούς κανονισμούς.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1. The Customer has full and sole administrator rights for all root and cloud server service products. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την εξασφάλιση αυτών των προϊόντων με δικά του έξοδα και ευθύνη.

5.2. Ο Πελάτης, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, υποχρεούται να ρυθμίζει και να διαχειρίζεται τους διακομιστές του με τέτοιο τρόπο που να μην θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δικτύων, των διακομιστών και των δεδομένων τρίτων. Ειδικότερα, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των διακομιστών για επιθέσεις (d)DOS ή η εκτέλεση ανοικτών αναμεταδοτών αλληλογραφίας (mail relays) ή άλλων συστημάτων που είναι ικανά να εκτελέσουν αυτές τις ενέργειες. Εάν ο Πελάτης παραβιάσει την παρούσα συμφωνία, διατηρούμε το δικαίωμα – χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση – να κλειδώσουμε τον διακομιστή και να καταγγείλουμε τη σύμβαση χωρίς προειδοποίηση.

5.3. Για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες διαχειριζόμενου διακομιστή, παραχωρούμε στον Πελάτη μόνο βασικά δικαιώματα χρήσης. Παρακολουθούμε αυτούς τους διακομιστές 24 ώρες την ημέρα για διακοπές υπηρεσιών και παρέχουμε δωρεάν υποστήριξη πελατών για απλές υπηρεσίες. Για πιο εκτεταμένες υπηρεσίες διάρκειας 15 λεπτών ή περισσότερο, χρεώνουμε μια σταθερή αμοιβή υπηρεσιών που υπόκειται σε προηγούμενη συμφωνία με τον Πελάτη.

5.4. Ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατάλληλα τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να απέχει από καταχρηστικές και παράνομες ενέργειες.

5.5. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (εφεδρικών αντιγράφων) των δεδομένων του- τα αντίγραφα ασφαλείας θα πρέπει να αποθηκεύονται εκτός του διακομιστή που παρέχουμε εμείς. Εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εμάς μέσω των διακομιστών του Πελάτη, ο Πελάτης υποχρεούται να δημιουργεί τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων. Ο πελάτης υποχρεούται να πραγματοποιεί πλήρες αντίγραφο ασφαλείας δεδομένων πριν από οποιαδήποτε αλλαγή που πραγματοποιεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου. Σε περίπτωση απώλειας δεδομένων, ο Πελάτης υποχρεούται να μας μεταφέρει εκ νέου δωρεάν τα σχετικά αρχεία δεδομένων ή να τα αποκαταστήσει ο ίδιος.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον GDPR. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://prootzos.com/legal/privacy-policy

6.2. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί επίσης να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα τρίτων με τις υπηρεσίες μας, ο Πελάτης παραμένει ο μόνος υπεύθυνος κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας δεδομένων. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο ως εκτελών την επεξεργασία παραγγελιών σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 28 GDPR, εάν ο Πελάτης συνάψει μαζί μας σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών. Αυτή η σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών δεν συνάπτεται αυτόματα. Μπορούμε να προσφέρουμε στον Πελάτη τη δυνατότητα να συνάπτει σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών μέσω του λογαριασμού του Πελάτη, εάν είναι απαραίτητο, η οποία συμπληρώνεται από τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ, εάν ο Πελάτης παραγγέλνει προϊόντα που βρίσκονται σε τρίτη χώρα.

6.3. Με το παρόν προειδοποιούμε τον Πελάτη ότι γενικά δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε αν ο Πελάτης επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης υποχρεούται να μας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, ιδίως εάν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων, για ποιο σκοπό γίνεται επεξεργασία αυτών των δεδομένων και σε ποιες κατηγορίες πρέπει να κατανεμηθούν τα προσωπικά δεδομένα και τα υποκείμενα των δεδομένων. Ελλείψει σύμβασης για την επεξεργασία παραγγελιών με τις απαραίτητες πληροφορίες από τον Πελάτη, υποθέτουμε ότι ο Πελάτης δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τρίτων χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, οπότε δεν θα λάβουμε κανένα μέτρο σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

6.4. Με το παρόν προειδοποιούμε τον Πελάτη ότι, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης της τεχνολογίας, δεν υπάρχει ακόμη καμία ολοκληρωμένη μορφή προστασίας για τη διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την προστασία όλων των δεδομένων που αποθηκεύει σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα του.

7. ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

7.1. Ο Πελάτης δικαιούται να παραχωρήσει σε τρίτους συμβατικό όρο χρήσης για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παραγγέλνει ο Πελάτης από την Prootzos. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης παραμένει ο μοναδικός συμβατικός εταίρος. Ο Πελάτης εξακολουθεί να είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για την τήρηση των συμβατικών συμφωνιών μεταξύ εμάς και του Πελάτη.

7.2. Εάν ο Πελάτης μεταβιβάσει τα δικαιώματα χρήσης των υπηρεσιών του Prootzos σε τρίτους, ο Πελάτης υποχρεούται κατά τη στιγμή της μεταβίβασης να διασφαλίσει ότι τηρούνται όλες οι νομικές και συμβατικές διατάξεις. Αυτό ισχύει για κάθε αλλαγή που απαιτεί τη συνεργασία του τρίτου μέρους.

7.3. Εάν ο τρίτος παραβιάζει τις συμβατικές υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση συνεργασίας, εάν τα δεδομένα που παρέχονται από τον τρίτο είναι εσφαλμένα ή ελλιπή ή εάν προκύψουν άλλα προβλήματα με την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης σε τρίτους, ο Πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για όλες τις προκύπτουσες ζημίες και, επιπλέον, μας αποζημιώνει από όλες τις αξιώσεις που εγείρονται εναντίον μας από τον τρίτο ή άλλους.

8. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

8.1. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει και να συμμορφώνεται με τις νομικές διατάξεις που απορρέουν από τη χρήση των συμβατικά συμφωνημένων υπηρεσιών, ιδίως τον νόμο περί τηλεπικοινωνιών, τον νόμο περί τηλεμέσων, καθώς και τα εθνικά και διεθνή δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, τα προσωπικά δικαιώματα και τις απαιτήσεις των νόμων περί ανταγωνισμού και προστασίας δεδομένων. Ο Πελάτης μας αποζημιώνει έναντι όλων των απαιτήσεων τρίτων που απορρέουν από παραβάσεις αυτών των υποχρεώσεων.

8.2. Ο Πελάτης υποχρεούται να μην δημοσιεύει περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζει με άλλο τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, πορνογραφικό ή άσεμνο υλικό, εξτρεμιστικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τυχερά παιχνίδια, υλικό που θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τα ήθη παιδιών ή νέων ή να παραβιάσει τα δικαιώματα τρίτων (πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα επωνυμίας, εμπορικά σήματα και δικαιώματα προστασίας δεδομένων). Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη δημοσίευση δυσφημιστικού περιεχομένου, προσβολών ή απαξίωσης προσώπων ή ομάδων προσώπων.

8.3. Απαγορεύεται η αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως την αποστολή μη εξουσιοδοτημένης, μη ζητηθείσας διαφήμισης σε τρίτους. Κατά την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απαγορεύεται επίσης η παροχή ψευδών στοιχείων αποστολέα ή η απόκρυψη της ταυτότητας του αποστολέα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η λειτουργία εφαρμογών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων παραμένει απαγορευμένη. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εξόρυξη, η παραγωγή και η σχεδίαση κρυπτονομισμάτων. Έχουμε το δικαίωμα να κλειδώσουμε την πρόσβαση του Πελάτη στις υπηρεσίες ή το λογαριασμό του στην Prootzos σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

8.4. Εάν αντιληφθούμε παράνομες δραστηριότητες, είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να απαιτήσουμε από τον Πελάτη να αφαιρέσει αμέσως το περιεχόμενο που παραβιάζει και έχουμε το δικαίωμα να μπλοκάρουμε την πρόσβαση του Πελάτη στις υπηρεσίες ή το λογαριασμό του Πελάτη στην Prootzos.

9. ΕΥΘΥΝΗ

9.1. Ο Πελάτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Prootzos με δική του ευθύνη. Ευθυνόμαστε για έμμεσες ζημίες σε περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας, αλλά όχι για διαφυγόντα κέρδη. Ευθυνόμαστε για υπαίτιες παραβάσεις που δεν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση για την προβλέψιμη ζημία που είναι τυπική για αυτόν τον τύπο σύμβασης, με ανώτατο όριο το 100 % της τιμής της μηνιαίας ενοικίασης προϊόντων από τον Πελάτη.

9.2. Εάν ο Πελάτης παραβιάζει τις υποχρεώσεις περιεχομένου που αναφέρονται στην ενότητα 8 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ιδίως όσον αφορά νομικές απαγορεύσεις και παραβιάσεις της ευπρέπειας, ο Πελάτης ευθύνεται απέναντί μας για την αποκατάσταση όλων των άμεσων ή έμμεσων ζημιών που προκύπτουν από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών απωλειών. Επιπλέον, ο Πελάτης υποχρεούται να μας αποζημιώσει από αξιώσεις τρίτων – ανεξαρτήτως νομικής βάσης – που απορρέουν εξαιτίας του Πελάτη ή των τρίτων που έχει ορίσει. Η υποχρέωση αποζημίωσης περιλαμβάνει επίσης όλα τα δικαστικά έξοδα υπεράσπισης.

10. ΕΓΓΥΗΣΗ

Εάν η υπηρεσία συνίσταται σε αγαθά που παραδίδονται μέσω ταχυδρομείου, για τις αξιώσεις λόγω ελαττωμάτων ισχύει προθεσμία παραγραφής 12 μηνών από την παράδοση. Εάν η υπηρεσία συνίσταται στην παράδοση μεταχειρισμένων αγαθών, δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ελαττώματα. Η προθεσμία παραγραφής ισχύει επίσης για αξιώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση εσκεμμένης και βαριάς αμέλειας, καθώς και σε περίπτωση βλάβης της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας που είναι αποτέλεσμα εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παράβασης των υποχρεώσεων του χρήστη.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Ο Πελάτης μας παραχωρεί ενέχυρο επί του εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο ίδιος ή τρίτοι στο κέντρο δεδομένων για την προστασία τυχόν ανεξόφλητων οφειλών που απορρέουν από τη συμβατική σχέση. Δικαιούμαστε να επιβάλουμε το κατασχετήριο, αφού ενημερώσουμε τον πελάτη για τις εκκρεμείς οφειλές του, εάν ο πελάτης δεν τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμείς οφειλές εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης για την πώληση. Τυχόν πλεονάσματα που προκύπτουν από την πώληση καταβάλλονται στον Πελάτη.

12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

12.1. Το παρόν συμφωνητικό υπηρεσιών μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Prootzos Online δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο Πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Prootzos Online σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον Πελάτη.

12.2. Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η Prootzos Online διακόπτει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πελάτη και διαγράφει από τους servers της τις αντίστοιχες εγγραφές και αρχεία του Πελάτη χωρίς άλλη ειδοποίηση.

12.3. H Prootzos Online διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού μιας ιστοσελίδας από έναν server της ή τερματισμό κάποιας άλλης υπηρεσίας Η επαναφορά υπηρεσίας ή των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων δεν χρεώνεται εκτός αν οι ενέργειες επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου δημιουργείται στην Prootzos Online διοικητικό κόστος.

12.4. Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητη μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Prootzos Online έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής της υπηρεσίας, του domain name ή των λογαριασμών φιλοξενίας, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (backup) στον Πελάτη.

12.5. Η Prootzos Online διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην Prootzos Online και συμφωνεί ότι η Prootzos Online δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.

12.6. Ο Πελάτης, εφόσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Prootzos Onlineς, θα πρέπει να το δηλώσει μέσω της φόρμας ακύρωσης που βρίσκεται εδώ. Με την αποστολή της φόρμας στέλνεται αυτόματα στον Πελάτη ένα email επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν παραλάβει το email επιβεβαίωσης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την Prootzos Online.

12.7. Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη λόγω μη διαθέσιμου υπολοίπου ή λόγω λήξης της ισχύς της πιστωτικής κάρτας, οι υπηρεσίες που παρέχει η Prootzos Online είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα μετά την λήξη της συνδρομής.

13. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

13.1 Στα πακέτα φιλοξενίας shared hosting της Prootzos Online που συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων, αυτή μπορεί να γίνει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του λογαριασμού φιλοξενίας. Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με το επίπεδο των υπηρεσιών φιλοξενίας της Prootzos Online, μπορεί εντός 30 ημερών από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση της παρούσας συμφωνίας, διαφορετικά συμφωνεί σιωπηρά με τη συνέχιση της υπηρεσίας και παραιτείται από το δικαίωμά του για επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε.

Σε περίπτωση ακύρωσης εντός 30 ημερών, το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον Πελάτη. Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλαμβάνει πρόσθετα έξοδα (αγορά ονόματος τομέα, αγορά SSL, αγορά στατικής IP, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζικών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες), το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον Πελάτη μετά την αφαίρεση των παραπάνω εξόδων. Η Prootzos Online μπορεί να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων μετά την 30ή ημέρα της συνδρομής.

13.2 Η ανωτέρω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο ένα μέρος των υπηρεσιών της Prootzos Online και όχι το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Shared Hoting
Virtual Private Server (VPS)
Virtual Dedicated Server (VDS)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Domain Names (Ανανεώσεις και μεταφορές – εάν η μεταφορά είναι επιτυχής)
Website Builder
Dedicated Server
Dedicated Server Addons
SSL Certificates

13.3 Μόνο οι νέοι λογαριασμοί είναι επιλέξιμοι για αποζημίωση. Για παράδειγμα, εάν ο Πελάτης είχε έναν λογαριασμό στην Prootzos Online, τον ακύρωσε και δημιούργησε έναν νέο, δεν δικαιούται αποζημίωση για τον τελευταίο λογαριασμό.

13.4 Για να θεωρηθεί έγκυρο το αίτημα ακύρωσης λογαριασμού, το αίτημα πρέπει να αποσταλεί μέσω της φόρμας που βρίσκεται στη διεύθυνση εδώ.

13.5 Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που ανεστάλησαν, ακυρώθηκαν ή τερματίστηκαν λόγω καταχρηστικής χρήσης των προϊόντων, υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων δεν είναι επιλέξιμα για επιστροφή χρημάτων.

14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια πλατφόρμα για την εξωδικαστική ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ODR), η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr. Δεν είμαστε ούτε πρόθυμοι ούτε υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

15. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

14.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και η συμβατική σχέση μεταξύ εμάς και του Πελάτη διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών και του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου.

14.2. Διεθνής και αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα συμβατική σχέση είναι η έδρα μας στον Πύργο. Δικαιούμαστε, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση να κινήσουμε νομικές διαδικασίες στην έδρα του Πελάτη. Οι υπερκείμενες νομοθετικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά την αποκλειστική δικαιοδοσία, δεν θίγονται.

14.3. Εάν οποιαδήποτε διάταξη είναι ή καθίσταται άκυρη ή ανεφάρμοστη εν όλω ή εν μέρει, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Το ίδιο ισχύει εάν και εφόσον αποκαλυφθεί παράλειψη στην παρούσα σύμβαση. Στη θέση της άκυρης ή ανεφάρμοστης διάταξης εφαρμόζεται κατάλληλη διάταξη η οποία, στο μέτρο του νομικά δυνατού, ανταποκρίνεται στο νόημα και τον σκοπό της άκυρης ή ανεφάρμοστης διάταξης ή στην εικαζόμενη πρόθεση των μερών, ακριβώς όπως αν είχαν εξετάσει το θέμα αυτό.

14.4 Οι παρόντες όροι χρήσης των υπηρεσιών Prootzos Online συντάσσονται σύμφωνα με την ελληνική ισχύουσα νομοθεσία, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το εφαρμοστέο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς συμφωνίες και ερμηνεύονται σύμφωνα με την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη των παραπάνω όρων χρήσης θεωρηθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων. Οι συμβαλλόμενοι, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αρχές, θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικαταστήσουν τις άκυρες ή ακυρώσιμες διατάξεις ή όρους με άλλους κατάλληλους που προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή διατάξεων.

14.5 Οι συνδρομητές των υπηρεσιών Prootzos Online πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.

14.6 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στις φόρμες που αποστέλλονται στο Prootzos Online είναι αληθή και ακριβή. Ο Πελάτης επίσης δεν παραβιάζει εν γνώσει του τα δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο Πελάτης δεσμεύεται για λογαριασμό του συγκεκριμένου νομικού προσώπου.

14.7 Από τη χρήση των ιστοσελίδων της Prootzos Online, τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης συμφωνεί με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα σελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της Prootzos Online και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον η συγκατάθεσή τους και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των γραπτών όρων, εκφράζεται, επιβεβαιώνεται και δηλώνεται υπεύθυνα με το πάτημα του συνδέσμου “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης” ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε χρήση ή παραγγελία υπηρεσιών ή χρήση των ιστοσελίδων της Prootzos Online και θεωρείται η υπογραφή τους στο παρόν κείμενο.

14.8 Η Prootzos Online παρέχει στον Πελάτη λογισμικό τρίτων ανάλογα με την παραγγελθείσα υπηρεσία. Οι όροι χρήσης αυτών μπορεί να είναι διαφορετικοί από τους όρους χρήσης του Prootzos Online. Οι πελάτες της Prootzos Online δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών χρήσης που αφορούν το λογισμικό τρίτων και πρέπει να τους αποδέχονται. Η παροχή και η προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού Prootzos Online. Το Prootzos Online δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία του.

14.9 Κάθε ηλεκτρονική εντολή παροχής υπηρεσιών αποστέλλεται στην Prootzos Online μέσω του διαδικτύου, εάν, και μόνο εάν, ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, ως περαιτέρω απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

14.10 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Πελάτη και της Prootzos Online, το ελληνικό δίκαιο θα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο και τα αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της εν λόγω διαφοράς θα είναι τα δικαστήρια του Πύργου Ηλείας. Η Prootzos Online έχει το δικαίωμα να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, αλλά με μεταγενέστερη ενημέρωση των Πελατών, τους Όρους Χρήσης της παρούσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.

14.11 Οι όροι που περιλαμβάνονται στο παρόν, αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ή διακανονισμό μεταξύ του Πελάτη και της Prootzos Online, προφορική, γραπτή ή άλλου τρόπου, συμπεριλαμβανομένης πιθανής δήλωσης από κάποιον εκπρόσωπο της Prootzos Online. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι μπορεί να υπάρχουν περαιτέρω όροι για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών.

Scroll to Top